เราสามารถช่วยได้อย่างไร?

1

สั่งซื้อภาษาด่วนของคุณ

2

เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ แล้วดาวน์โหลดแอป MUAMA ENENCE

3

กดปุ่ม ME พูดกับอุปกรณ์ ปล่อยปุ่มเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว และฟังคำแปล

4

กดปุ่มไมโครโฟนแล้วปล่อยให้อีกฝ่ายพูด ปล่อยปุ่มและฟังคำแปลในภาษาของคุณ